Matematika

Matematika v C# ima na voljo veliko metod, ki nam omogočajo izvajanje matematičnih nalog na številkah. Primere lahko najdemo v spodnji tabeli.

Matematika
Pi iracionalno število Pi OGLED PRIMERA
Sin(x) sinus kota x OGLED PRIMERA
Asin arkus sinus je kot, katerega sinus je argument metode OGLED PRIMERA
Cos(x) kosinus kota(x) OGLED PRIMERA
Acos arkus kosinus je kot v radianih, katerega kosinus je argument metode OGLED PRIMERA
Tan(x) tangenta kota x OGLED PRIMERA
Atan(x) arkus tangens je kot, katerega tangenta je argument metode OGLED PRIMERA
Atan2(y, x) arkus tangens je kot točke y in x OGLED PRIMERA
Sqrt(x) kvadratni koren števila x OGLED PRIMERA
Pow(x, y) osnova števila x na potenco eksponentnega števila y OGLED PRIMERA
Exp(x) e na potenco x OGLED PRIMERA
Log(x) logaritem številka x OGLED PRIMERA
Log10(x) logaritem pri osnovi 10 od x OGLED PRIMERA
Floor(x) pobriše decimalna mesta števila x OGLED PRIMERA
Ceiling(x) število x, z decimalnimi števili, zaokroži navzgor OGLED PRIMERA
Abs(x) absolutna vrednost OGLED PRIMERA
Max(x, y) izpiše maksimalno število OGLED PRIMERA
Min(x, y) izpiše minimalno število OGLED PRIMERA
Round(x, y) zaokroži decimalno število x na določena y decimalna mesta OGLED PRIMERA
Truncate(x) številu x odreže decimalna mesta, in prikaže celo število OGLED PRIMERA

Primer, ki sem ga napisal za vajo. V bistvu sem dal vse matematične metode skupaj v en program.