Metode

Metoda je del kode, ki se zažene le, ko jo pokličemo. Podatke, imenovani parametri, lahko prenesemo v metodo, in se uporabljajo za izvajanje določenih dejanj, ki so znane kot funkcije. Metode uporabljamo takrat, ko želimo del kode uporabiti večkrat.

Metode

Ustvarjanje metode

Metoda je definirana s samim imenom metode, ki ji sledijo oklepaji (). C# že ponuja nekaj vnaprej določenih metod, ki jih poznamo, kot na primer Main(), lahko pa seveda ustvarimo lastne metode, za izvajanje določenih dejanj. V metodo vpisujemo program, ki ga potem lahko uporabimo kjerkoli. Recimo, da bomo v primeru ustvarili metodo za računanje.

V bistvu smo že ves čas uporabljali metode, ki so že v sami C# knjižnici. Te metode so recimo WriteLine() ali matematične funkcije itd. Metoda je koda, ki vsebuje vrsto izjav, kjer program poskrbi, da se koda izvrši, kjer jo pokličemo in določimo vse potrebne argumente. Metodo sestavljajo raven dostopa, to je lahko public ali private, statično polje in ime metode.

Imena metode v zgornjem primeru pri računanju so Seštevanje, Odštevanje, Deljenje in Množenje. Public pomeni, da do nje lahko dostopamo iz kjerkoli v programu. Statična metoda pomeni, da jo lahko uporabljamo neposredno nad razredom, statična metoda ni povezana z razredom. Uporabljamo jih za različne konstante, za identifikacije, in kadar je določen podatek skupen za vse objekte. Statična komponenta je tista, ki je skupna za celoten razred. Void pomeni, da metoda nima vrnjene vrednosti.

Razdelitev metode

Poznamo statične in objektne metode. Statična metoda pripada razredu Program, in ne objektu razreda Program. Metoda Void nima povratne vrednosti, kar pomeni, da ne vrne ničesar, in za izpis takšne metode, moramo pri klicanju metode uporabiti Ime metode(dejanske parametre) Metoda ki ni tipa Void kličemo vedno v stavku, kot je na primer Console.WriteLine(ime_metode (dejanski_parametri)); Pri klicanju metod moramo biti pozorni na:

Ko se parameter prenese na metodo, se imenuje argument. Rezultat v našem primeru, ki ga metoda vrača je vsota števil r in i, kjer metoda sprejme dva argumenta, to sta a in b. Tipi argumentov so števila.

Klicanje metode

Če metodo želimo poklicati, napišemo ime metode, ki ji sledita oklepaja (), kamor vpišemo željene podatke, in na koncu še podpičje.

Matematična metoda Math.Max

Število znakov v stavku

Program ne deluje v online converter, zaradi Convert.ToChar (error: Run-time exception (line 26): Console.Read is not supported.)

Vsota števil deljivih s PET

V primeru bomo napisali program, ki bo izpisal vsa števila med 1 in 100, ki so deljiva s pet in vsoto teh števil.

Števila

Primer nam prikazuje najmanjše in največje število, povprečje števil, in razlika med največjim in najmanjšim številom. Za primer smo naredili tabelo, v katero smo vpisali nekaj številk, in iz teh števil se nam bo potem izpisalo vse potrebno.

Luknje v številu

Napišimo metodo, ki dobi za vhodni podatek celo število N, vrne pa število lukenj tega števila. Luknje v številu so cifre 0, 4, 6, 8 in 9. Če je torej vhodni podatek število 3456123, naj metoda vrne 2! Napišimo tudi primer klica te metode: število naj vnese uporabnik (uporabimo varovalni blok).