C Sharp

C Sharp je programski jezik za splošno uporabo, ki obsega standardizacijo, podobne izraze, sopomenke, funkcijsko, generično, komponentno orientirano in objektno orientirano programiranje z možnostjo refleksije. C# se zgleduje po številnih drugih programskih jezikih, najbolj izrazito po C, C++ in Javi. Jezik je bil skrbno načrtovan z namenom biti čim bolj preprost in moderen z uporabo najboljših značilnostih drugi jezikov, in popraviti pomakljivosti, ki so se pokazale v njih.

C Sharp

C# je programski jezik, ki cilja na izvajalsko oklje CLI (Common Language Infrastructure (Skupna jezikovna infrastruktura)), in s tem ogrodje .NET ter njegove različice kot je Mono. Zaradi tega se programi v C# izvajajo v posebnem izvajalskem okolju, in se programska koda šteje za upravljalno kodo (koda, ki se izvaja pod nadzorom komponente virtualnega izvajalskega okolja v CLR – Common Language Runtime (Skupni jezik izvajanja)). C# je razvilo podjetje Microsoft v okviru razvoja ogrodja .NET.

Orodja

Najlažji način za začetek uporabe C#, je uporaba IDE – Integrated Development Environment (Integrirano razvojno okolje), ki se uporablja za urejanje in preverjanje kode. Jaz uporabljam vsa orodja od JetBrains, ki se imenuje Toolbox App in v tem paketu najdemo IntelliJ IDEA, PHP Storm in tudi Rider, ki se uporablja za C#. Seveda pa ne smem mimo drugih orodij, kot je Visual Studio, ali brezplačno orodje Visual Studio Code. Za začetek vam priporočam, da delate z orodjem Visual Studio, ker v Visual Studio Code morate naložiti določene dodatke, in Raider je plačljiv. Svetujem, da si namestite brezplačno orodje Visual Studio Community in začnete z delom. Dodal sem še opis, kako začeti z IDE Raider in Visual Studio.

Komentar

Komentiranje je dobrodošlo v vsakem programskem jeziku, kjer si lahko zapisujemo potek našega dela, naj bo to za delo v timu ali, če delamo sami. Po določenem času bomo pozabili, kaj smo delali, in komentarji so v teh trenutkih dobrodošli. Lahko se uporabijo tudi, za preprečitev izvršbe pri preizkušanju alternativne kode. Enovrstični komentarji se začnejo z dvema poševnima črtama //. Vse kar je vpisano med ti dve poševni črti in koncem vrstice, ne bo izvedeno, ker program to sprejme kot komentar. Komentar je lahko nad ali zraven kode, paziti moramo samo na // znake.

Za komentar lahko uporabimo tudi več vrstic, ali besedila, ali več vrstic kode, in se začne z znakoma /* in konča z znakoma */ Vse kar je napisano med znakoma, se šteje pod komentar, in bo ignorirano iz strani IDE.

WriteLine in Write

Najpogostejša metoda izpisa v C# je WriteLine(), ampak lahko uporabimo tudi Write() metodo. Razlika je v tem, da metoda WriteLine() vsakič izpiše besedo v novi vrstici, medtem ko metoda Write() vse izpiše v eni vrstici.

ReadLine

Če Console.WriteLine() uporabljamo za izpis vrednosti, bomo za vpis oziroma vnos uporabnika uporabili Console.ReadLine(). V primeru si bomo ogledali, kako vnesemo svoje uporabniško ime, ki se bo shranilo v spremenljivki ime, ta vrednost se nam bo potem izpisala.

Type Casting

Type Casting je dodelitev vrednosti ene vrste podatkov drugi. Poznamo dve vrsti type casting-a, to sta Implicit casting (implicitna pretvorba) in Explicit casting (eksplicitna pretvorba). Dodatna možnost pa je pretvarjanje podatkov (Data Conversion).

Implicit casting

Implicitno pretvorbo (Implicit casting) se izvede samodejno, ko se tip manjše velikosti prenese na vrsto večje velikosti: char -> int -> long -> float -> double.

Explicit casting

Eksplicitno pretvorbo (Explicit casting) je potrebno opraviti ročno tako, da tip postavimo v oklepaje pred vrednost: double -> float -> ling -> int -> char.

Data Conversion

Data conversion pretvarja podatke z uporabo vgrajenih metod (build-in), kot so Convert.ToBoolean, Convert.ToDouble, Convert.ToString, Convert.ToInt32 (int) in Convert.ToInt64 (long). Zakaj sploh pretvorba? Velikokrat sicer ni nobene potrebe po pretvarjanju vrst, ampak včasih je, zato si bomo ogledali na primeru.