parseInt()

Če želimo pretvoriti niz v celo število (decimalno število v celo), potem za to uporabimo metodo parseInt(). Če je parameter radix izpuščen, potem JavaScript predvideva sledeče.

  1. če se niz začne z "0x", je polmer 16 (šestnajstiški)
  2. če se niz začne s katerokoli drugo vrednostjo, je polmer 10 (decimalno)

Metoda parseInt() razčleni niz in vrne celo število. Rečeno preprosteje, parseInt() funkcija v vsakem nizu najde številko in jo tudi izpiše, če le ta številka ni nekje v sredini niza. Parameter radix se uporablja za določitev, kateri številski sistem naj bo uporabljen. Na primer radix 16 (šestnajstiški) pomeni, da mora biti število v nizu razčlenjeno od šestnajstiškega števila do decimalne številke.

parseFloat()

Pritisni na gumb, da razčleniš različne nize.

toFixed()

Funkcija toFixed() nam lahko zmanjša ali poveča decimalna mesta. Številko pretvori v niz, in obdrži določeno število decimalnih mest. Če je želeno število decimalk večje od dejanske vrednosti, se dodajo ničle, da se ustvari želena decimalna dolžina. V metodi toFixed() se nam bodo izpisala decimalna mesta, odvisno od vpisanega števila v oklepaje ().

isSafeInteger()

Metoda isSafeInteger() nam pove, kdaj je celo število pravilno in kdaj napačno. Varno celo število (IsSafeInteger) je številka, ki jo lahko natančno predstavimo kot številko dvojne natančnosti, to so vsa števila od 253 - 1 do -253 - 1.

sup()

Metoda sup() izpiše niz kot besedilo.

concat()

Metoda concat() se uporablja za združevanje dveh ali več nizov, in ne spreminja obstoječih, ampak vrne nov niz, ki vsebuje besedilo vseh skupaj.

switch()

Pri metodi switch() je izraz ovrednoten enkrat, in se vrednost izraza primerja z vrednostmi vsakega primera. Vpisali smo vse dneve v tednu. Na začetku script-a smo uporabil switch.getDay funkcijo, kar pomeni, da bo program glede na čas sistema (getDay) vsak dan izpisal dan z besedo. Če bi hoteli celo število namesto niza, bi samo napisali dan = 1 namesto dan = "Nedelja", dan = 2 namesto dan = "Ponedeljek" itn.

abs()

Metoda abs() vrne absolutno vrednost števila. Povratna vrednost je število, ki predstavlja absolutno vrednost podanega števila. Če je vrednost NaN (Not a Number), 0, ali Null, potem je povratna vrednost lahko NaN.

ceil()

Metoda ceil() zaokroži število navzgor, najbližje celemu številu, in vrne rezultat. Če je posredovano celo število, vrednost ne bo zaokrožena.

floor()

Metoda floor() zaokroži število navzdol, do najbližjega celega števila, in vrne rezultat. Če vpišem celo število, vrednost ne bo zaokrožena.

getDay()

Metoda getDay() privzeto prikaže dneve s številko.

getMonth()

Metoda getMonth() privzeto prikaže mesece s številko

getFullYear()

Metoda getFullYear() prikaže leto v katerem se nahajamo.

getHours()

Metoda getHours() prikaže točen čas, ki je določen v operacijskem sistemu.

1 2 3 4 5 6