length

Lastnost dolžine vrne dolžino niza (število znakov). Dolžina praznega niza je 0, nič je tudi prvi indeks.

isFinite()

Metoda isFinite() določa, ali je vrednost končno število. Vrednost je obvezna, in je vrednost, ki jo je potrebno preizkusiti. Metoda vrne True, če je vrednost število, in je enaka končnemu številu. number.isFinite() se razlikuje od globalne funkcije isFinite(), ki pretvori preizkušeno vrednost v število, in jo nato preizkusi. number.isFinite() ne pretvori vrednosti v število, in ne bo vrnjen True za nobeno vrednost, ki ni številska vrsta.

isInteger()

Metoda isInteger() vrne True, če je številka celo število.

isNaN()

Funkcija isNaN() določa, ali je vrednost pravilna ali ne. NaN = Not-a-Number. Vrednost vrne pravilno, če je vrednost enaka NaN, v nasprotnem primeru vrne napačno. Od metode number.isNaN() se razlikuje za določeno število. Globalna funkcija isNaN() pretvori preizkušeno vrednost v število, in jo šele nato preizkusi. Metoda number.isNaN() ne pretvori vrednosti v število, in ne bo vrnila pravilne vrednosti za nobeno vrednost, ki ni številska vrsta.

toExponential()

Metoda toExponential(x) pretvori število v eksponentno notacijo. Parameter x ni obvezen, predstavlja namreč decimalno številko. Če imamo številko 1,23456789, in parameter (x) podamo kot 2, nam bo prikazal 1,23. Če parameter pustimo prazen, se bo prikazalo toliko decimalnih mest, kot je vpisanih.

toLocaleString()

Metoda toLocaleString() pretvori številko v niz, bazirano na lokalnih nastavitvah.

toPrecision()

Metoda toPrecision() oblikuje številko v (x) dolžino.

valueOf()

Metoda valueOf() vrne primitivno vrednost števila.

min_value()

Lastnost min_value vrne najmanjše možno število v JavaScript, statična lastnost ima vrednost 5e-324.

max_value()

Lastnost max_value vrne največjo možno število v JavaScript, statična lastnost ima vrednost 1.7976931348623157e+308.

negative_infinity

Predstavlja negativno neskončnost, kar je nižje od kateregakoli drugega števila. Uporabimo ga lahko samo kot Number.NEGATIVE_INFINITY, če pa uporabimo x.NEGATIVE_INFINITY, kjer je x številka ali objekt, pa se vrne kot nedefinirano.

positive_infinity

Lastnost positive_infinity predstavlja pozitivno neskončnost, in je največje število v JavaScript.

console.dir

Metoda console.dir() prikaže interaktivni seznam lastnosti JavaScript predmeta. Izhod je predstavljen kot hierarhični seznam s trikotniki za razkritje, ki nam omogočajo ogled vsebine podrejenih objektov. Z drugimi besedami, console.dir() je način za ogled vseh lastnosti določenega JavaScript predmeta v konzoli, s katerim lahko pridobimo lastnosti predmeta ali predmetov.

    Sintaksa:
    console.dir(object)

Če gremo na spletno stran JavaScript – Knjižnica, izberemo F12 in v konzolo vpišemo console.dir(document) se nam izpiše celoten dokument, kjer lahko izberemo predmet, ki ga želimo. Ker nam dokument izpiše vse podatke, ki se nahajajo na spletni strani, lahko najdemo tistega, ki ga iščemo na lažji način. Lahko namesto iskanja vpišemo document.body.children, in nam bo prikazal samo tiste podatke, ki jih želimo.

Če bi vpisali document.body.hidden bi dobili izpisane vse skrite elemente, v mojem primeru tega ni, zato je odgovor False. Vpišemo lahko tudi document.body.addEventListener in seveda bomo dobili pozitiven izpis, ker obstaja v knjižnici. Če poleg imena uporabimo še oglati oklepaj console.body.children[0] in vanj vpišemo številko, nam bo izpisal (če je to nič) prvi predmet.

Da konzolo počistimo oziroma pobrišemo vpišemo console.clear() in ko potrdimo s tipko Enter, se nam konzola počisti.

1 2 3 4 5 6