Vgrajene funkcije

Python ima velik izbor že vgrajenih funkcij, oglejmo si ji. Vse primere sem dal v online IDE Trinket, kjer lahko preizkušate tudi sami.

Vgrajene funkcije

abs

Funkcija abs() vrne absolutno vrednost števila.

all

Funkcija all() vrne True, če so vsi vpisani podatki enaki, drugače vrne False.

any()

Funkcija any() vrne True, kadar je katerikoli vpisan element resničen, v bistvu bo vrnil False samo v primeru, če je seznam prazen.

ascii

Funkcija ascii() nadomesti vse, lahko je string, tuple, seznam in drugo predmete z nadomestnimi znaki. Recimo znak å bo nadomestil znak \xe5, š bo nadomestil \u0161, õ bo nadomestil znak \xf5 itn.

bin

Funkcija bin() vrne binarno različico določenega celega števila, rezultat se bo vedno začel s predpono 0b.

bool

Funkcija bool() vrne logično vrednost določenega predmeta, ki bo vrnil True, razen v naslednjih primerih:

bytearray

Funkcija bytearray() vrne objekt bytearray. Vsak predmet lahko pretvori v predmete bytearray, ali ustvari prazen objekt določene vrednosti.

bytes

Funkcija bytes() vrne predmet bytes, in jih lahko pretvori v predmete bajtov ali ustvari prazne predmete določenih velikosti. Razlika med bytes() in bytearray() je, da funkcija bytes() vrne objekt, ki ga ni mogoče spremeniti. Medtem ko funkcija bytearray() vrne objekt, ki ga je mogoče spremeniti.

callable

Funkcija callable() vrne True, če je vpisani objekt mogoče poklicati, drugače nam vrne False.

chr

Funkcija chr() vrne znak, ki predstavlja določeno unicode.

compile()

Funkcija compile() vrne naveden vir kot kodni objekt, ki je pripravljen za izvedbo.

 1. vir je lahko string, objekt bytes ali AST objekt
 2. to je ime datoteke, iz katere prihaja vir, če vir ne prihaja iz datoteke lahko napišemo karkoli
 3. moramo vpisati eno od treh možnosti:
  eval če je vir izraz
  exec če je vir blok stavkov
  single če je vir interaktivni stavek

complex()

Funkcija complex() vrne kompleksno število, z določitvijo realnega in namišljenega števila. Resnično število predstavlja dejanski del kompleksnega števila, ki je privzeto 0. Realno število je lahko tudi niz, na primer ""11+73j"", v takšnem primeru drugi parameter izpustimo. Namišljeno število je neobvezno, in je število, ki predstavlja namišljeni del kompleksnega števila. Privzeto je 0.

delattr

Funkcija delattr() bo iz podanega predmeta izbrisala navedeni atribut.

dict

Funkcija dict() ustvari slovar, ki je neurejena, spremenljiva in indeksirana spremenljivka.

dir

Funkcija dir() vrne vse lastnosti in metode določenega predmeta brez vrednosti. Funkcija bo vrnila tudi vgrajene lastnosti in predmete.

divmod

Funkcija divmod() vrne tuple(), ki vsebuje količnik in preostanek, v primeru, da je prvi argument število deljen z drugim argumentom.

enumerate

Funkcija enumerate() zbirko, kot je na primer tuple() in jo vrne kot enumerate objekt, in doda števec kot ključ predmeta.

eval

Funkcija eval() ovrednoti podani izraz, če je izraz Python-ov izraz, bo izveden.

exec

Funkcija exec() izvrši Python kodo, in sprejme večjo količino kode kot eval(), ki sprejme samo en izraz.

filter

Funkcija filter() vrne vrednost, če so elementi filtrirani skozi funkcijo, da preizkusi, ali je element sprejet ali ne.

float

Vrne število s plavajočo vejico (decimalno številko), sestavljeno iz številke ali niza X. Če je argument niz, mora vsebovati decimalno številko. Ta znak je po izbiri lahko plus ali minus. Znak + nima nobenega vpliva na vrednost. Argument je lahko tudi niz, ki predstavlja NaN (Not a Number) vrednost. Lahko tudi pozitivno ali negativno neskončnost. Natančneje, vnos mora biti skladen z naslednjimi enačbami.

sign [znak] ::='+'|'-'
infinity [neskončnost] ::='Infinity'|'inf'
NaN ::='nan'
numeric_number [številčna vrednost] ::=floatnumber|Infinity|nan
numeric_string [številčni niz] ::=[sign] numeric_value

Funkcija float() pretvori vpisano vrednost v decimalno število.

format

Funkcija format() formatira določeno vrednost, v določeno obliko.

VREDNOST OPIS
< rezultat poravna v levo znotraj razpoložljivega prostora
> rezultat poravna v desno znotraj razpoložljivega prostora
^ (AltGR + 3) znotraj razpoložljivega prostora se poravna v sredino
= znak postavi na najbolj levo stran
+ z znakom + označimo, če je rezultat pozitiven
- znak – uporabimo za negativne vrednosti
presledek uporabimo za pozitivne številke
, vejico uporabimo kot ločilo
_ podčrtaj uporabimo kot ločilo tisočic
b oznaka b je binarna oblika
c oznaka c pretvori vrednost v ustrezen Unicode znak
d decimalna oblika
e znanstvena oblika, z malimi črkami e
E znanstvena oblika, z velikimi črkami E
f oblika številske fiksne točke
F oblika številske fiksne točke, velika črka
g splošna oblika
G splošna oblika, z uporabo velike črke E za znanstvene zapise
o osmiška oblika
x šestnajstiška oblika, mala črka
X šestnajstiška oblika, velika črka
n številska oblika
% oblika odstotka

frozenset

Funkcija frozenset() vrne nespremenljiv objekt kompleta frozenset, ki je kot spremenljiv predmet, čeprav nespremenljiv.

getattr

Funkcija getattr() vrne vrednost atributa iz podanega predmeta.

globals

Funkcija globals() vrne tabelo simbolov kot slovar. Tabela simbolov vsebuje potrebne informacije o trenutnem programu.

hasattr

Funkcija hasattr() vrne True, če navedeni objekt vsebuje atribut, ki je naveden v objektu, drugače vrne False.

hex

Funkcija hex() pretvori vpisano število v šestnajstiško številsko vrednost. Vrnjen niz se vedno začne s predpono 0x.

id

Funkcija id() vrne edinstven id objekta, ki je dodeljen, ko je ustvarjen. Id je pomnilniški naslov objekta, in bo različen ob vsakem zagonu programa, razen na primer števil od -5 do 256, ker imajo enolični konstantni id.

input

Vnos podatkov je pogosto pogoj za nadaljnje delo, in se izraža v build-in funkciji. Ko ga uporabimo, moramo pred njega vstaviti tip podatka, katerega hočemo pridobiti. Če je input() prisoten se zapiše v standardni izhod, brez sledi nove vrstice. Funkcija nato prebere vrstico iz vhoda, jo pretvori v niz, in vrne. Medsebojno delovanje je pogojeno s strani uporabnika. Funkcija input() omogoča vnos uporabnika.

int

Funkcija int() pretvori vrednost v celo število.

isinstance

Funkcija isinstance()vrne True, ko je navedeni objekt določenega tipa, drugače vrne False. Če je parameter tipa tuple() bo funkcija vrnila vrednost True.

issubclass

Funkcija issubclass() vrne True, ko je navedeni objekt podrazred navedenega objekta, drugače False.

iter

Funkcija iter() vrne objekt.

len

Funkcija len() vrne število elementov v objektu, ko je objekt niz, funkcija len() vrne število znakov v nizu.

list

Funkcija list() ustvari seznam, ki je urejena in spremenljiva zbirka.

locals

Funkcija locals() vrne tabelo lokalnih simbolov kot slovar, in vsebuje potrebne informacije o trenutnem programu.

map

Funkcija map() izvrši določeno funkcijo za vsak element v dokumentu, po domače povedano sešteje znake vpisanih elementov.

max

Funkcija max() vrne element z najvišjo vrednostjo, če so vrednosti nizi se opravi abecedna primerjava.

memoryview

Funkcija memoryview() vrne objekt pomnilniškega tipa iz določenega objekta.

min

Funkcija min() vrne element z najnižjo vrednostjo, če je element niz, vrne najnižjega po abecednem redu.

Funkcija next() vrne naslednji element v zbirki. Dodamo lahko privzeto vrednost za vrnitev, če je seznam končan.

object

Funkcija object() vrne prazen objekt. Takšnemu objektu ne moremo dodajati novih lastnosti ali metod. Objekt je osnova za vse razrede, ki vsebuje vgrajene lastnosti in metode, ki so privzete za vse razrede.

oct

Funkcija oct() pretvori celo število v osmiški niz, predpona je 0o.

open

Funkcija open() odpre datoteko, in jo vrne kot datotečni objekt. Najprej si izdelamo nek besedilni dokument, lahko v beležnici, in ga shranimo. Ne prepozna š, č in ž-jev, bodite pazljivi pri pisanju.

r - read Branje (ang. Read) odpre datoteko za branje, če datoteka ne obstaja pride do napake
a - append Dodaj (ang. Append) odpre datoteko in doda besedilo, če datoteka ne obstaja, jo ustvari
w - write Pisanje (ang. Write) odpre datoteko za pisanje, če ne obstaja ustvari novo
x - create Ustvari (ang. Create) ustvari datoteko, če že obstaja vrne napako
t - text Besedilo (ang. Text) je privzeta vrednost, besedilni način
b - binary Binarno (ang. Binary) binarni način, na primer slike

Program, ki sem ga dodal ne bo deloval, če ne boste vašega dokumenta poimenovali "demo.txt". Prav tako moramo txt dokument shraniti v isto mapo kot je Python datoteka py. Če želimo odpreti datoteko v brskalniku s Python-om, vpišemo sledečo kodo, in ko bomo program zagnali, se nam bo dokument odprl v brskalniku.

  import webbrowser
  webbrowser.open("povezava do dokumenta", "r")

ord

Funkcija ord() vrne številko, ki predstavlja kodo Unicode znaka.

pow

Funkcija pow() vrne vrednost (a), v stopnjo (b). Če je prisoten tretji parameter c, vrne vrednost a v stopnjo b modula c.

print

Funkcija print() natisne sporočilo na zaslon (v terminal) ali drugo standardno izhodno napravo. Sporočilo je lahko niz ali katerikoli drug predmet, pred izpisom v terminal bo predmet pretvorjen v niz.

range

Funkcija range() vrne zaporedje številk, ki se privzeto začne z 0, poveča za 1 (privzeto) in ustavi pred določeno številko.

reversed

Funkcija reversed() vrne obrnjeni predmet elementa.

round

Funkcija round() vrne število z decimalno vejico, ki je zaokrožena različica določene številke z navedenim številom decimalnih mest. Privzeto število decimalnih mest je 0, kar pomeni, da bo funkcija vrnila najbližje celo število.

set

Funkcija set() ustvari nastavljeni objekt. Elementi so neurejeni, zato bodo prikazani v naključnem vrstnem redu.

setattr

Funkcija setattr() nastavi vrednost določenega atributa, določenega objekta.

slice

Funkcija slice() vrne razrezan predmet. Določimo lahko zaporedje rezanja, kje začeti in kje končati.

sorted

Funkcija sorted() vrne razvrščen seznam določenega objekta. Določimo lahko naraščajoči ali padajoči vrstni red.

str

Funkcija str() pretvori določeno vrednost v niz.

sum

Funkcija sum() vrne vsoto števil.

super

Funkcija super() se uporablja za omogočanje dostopa do metod in lastnosti starševskih (parent) ali sorodniških (sibling) razredov.

tuple

Funkcija tuple() lahko uporablja okrogle oklepaje () za označevanje praznega prostora. Uporabijo se lahko vejice za enojni tuple a, ali (a,). Ločujemo ga lahko z vejicami a, b, c ali (a, b, c). Konstruktor ustvari nabor, katerega predmeti so enaki, in v istem zaporedju kot predmeti, ki jih je mogoče spremeniti. Ponavljanje je lahko zaporedje, zabojnik, ki podpira ponavljanje za ponovitev objekta. Če uporabimo tuple ("abc"), nam vrne ("a","b","c") ali tuple ([1, 2, 3]). Tuple izvaja vse običajne operacije zaporedja.

type

Funkcija type() vrne vsoto podanega predmeta.

vars()

Funkcija vars() vrne atribut __dict__ predmeta. Atribut __dict__ je slovar, ki vsebuje spremenljive atribute predmeta.

zip

Funkcija zip() vrne zip objekt.