Vrsta podatkov

Pri programiranju je vrsta podatkov pomemben koncept. Spremenljivke lahko shranjujejo podatke različnih vrst, različne vrste pa lahko delajo različne stvari. Python ima privzeto vgrajene naslednje vrste podatkov:

Vrsta Podatkov
TIP PODATKA VRSTA PODATKA
vrsta besedila str
številčne vrste int, float, complex
vrste zaporedja list, tuple, range
vrsta preslikave dict
vrste kompleta set, frozenset
vrsta Boolean bool
binarne vrste bytes, bytearray, memoryview

slovar

Slovar je zbirka, ki je neurejena, spremenljiva in indeksirana. V python-u so slovarji napisani z zavitimi oklepaji {} in imajo določene vrednosti.

tuple

Tuple-ji se uporabljajo za shranjevanje več elementov v eno spremenljivko. Tuple je eden od štirih vgrajenih podatkovnih tipov v Python-u, ki se uporabljajo za shranjevanje zbirk podatkov. Tuple je zbirka, ki je urejena in nespremenljiva, zapiše pa se jih z okroglimi oklepaji ().

Tuple elementi so urejeni, nespremenljivi in dovoljuje podvojene vrednosti. So indeksirani, in prvi element ima indeks [0] in tako naprej. Kadar rečemo, da so Tuple-ji urejeni, pomeni, da imajo elementi definiran vrstni red, in ta vrstni red se ne bo spremenil. Tuple-ji so nespremenljivi, kar pomeni, da elementov ne moremo spreminjati, dodajati ali odstraniti po tem, ko je bil Tuple ustvarjen. Ker so tuple-ji indeksirani, lahko vsebujejo elemente z enako vrednostjo.

Če želimo določiti, koliko elementov vsebuje tuple, uporabimo funkcijo len().

nabor

Nabori se uporabljajo za shranjevanje večih elementov v eno spremenljivko, in je eden izmed štirih vgrajenih podatkovnih vrst. Je neurejena zbirka elementov, nespremenljiva in neindeksirana. Nabori so napisani z zavitimi oklepaji {}. Če želimo določiti, koliko elementov vsebuje nabor, uporabimo funkcijo len().

seznam

Seznami se uporabljajo za shranjevanje večih elementov v eno spremenljivko, in so eden od 4 vgrajenih podatkovnih tipov v Python-u, ki se uporablja za shranjevanje zbirk podatkov, drugi so še tuple, nabor in slovar. Seznami so ustvarjeni s pomočjo oglatih oklepajev.

Seznam je spremenljiv, kar pomeni, da lahko spreminjamo, dodajamo in odstranimo elemente na seznamu, potem ko je bil ustvarjen, in tudi dovoli dvojnike. Ker so seznami indeksirani, seznami lahko vsebujejo elemente z enako vrednostjo.

Če želimo preveriti, koliko elementov ima seznam, uporabimo funkcijo len().

boolean

Boolean tip shranjujem boolean vrednosti, ki so True in False. Python omogoča operacije z boolean logiko. Znak != pomeni ni enako.

and ovrednoti v True, če sta oba pogoja resnična, drugače ovrednoti v False
or ovrednoti v True, če sta eden ali oba pogoja resnična, sicer ovrednoti v False