Števila

V Python-u obstajajo trije številski tipi.

Števila
IME OPIS
integer() celo število
float() število z decimalno vejico
complex() kompleksna števila

integer

Integer je celo število, kjer lahko izvajamo vse matematične operacije. Interpreter deluje tudi kot kalkulator, vse, kar moramo storiti je, da vpišemo enačbo in dobili bomo rezultat. Matematični izračuni delujejo samo v konzoli, zato se moramo odpraviti v PyCharm/View/Tool Windows in izberemo Python Console. Uporabimo spremenljivki a in b, spremenljivka a naj bo 12, spremenljivka b pa 13.

Integer
Integer

Nato samo vpisujemo matematične enačbe, kot že prikazuje druga slika. Ker sta znaka + in - standard za seštevanje in odštevanje, moramo paziti samo na znake za množenje in deljenje. Ker ne moremo uporabiti znakov kot sta x ali : ampak moramo uporabiti zvezdico * za množenje, in za deljenje / poševnico.

IME OPIS PRIMER
SEŠTEVANJE uporabimo spremenljivki a in b, spremenljivka a naj bo 12, spremenljivka b pa 13 12 + 13
ODŠTEVANJE uporabimo spremenljivki a in b, spremenljivka a naj bo 26, spremenljivka b pa 6 26 - 6
MNOŽENJE uporabimo spremenljivki a in b, spremenljivka a naj bo 5, spremenljivka b pa 6 5 * 6
DELJENJE uporabimo spremenljivki a in b, spremenljivka a naj bo 25, spremenljivka b pa 5 25 / 5
OPERAND Znak za operand je % in bomo delili a (levi) operand z b (desnim), in dobili ostanek pri deljenju. Ker smo delili številko 10 s 3, smo pri tem dobili ostanek 1. 10 % 3
EKSPONENTA V tem primeru bomo množili dve številki na potenco, bolj natančno, prvo številko na potenco bomo množili z drugim številom na potenco, in uporabili ** operator. Spremenljivka a naj bo 5, spremenljivka b pa 7. 5 ** 7
KOLIČNIK Deljenje kjer je rezultat količnik, decimalna mesta se odstranijo, znak za deljenje pa je // dvojna poševnica 13 // 3

Zgoraj sem omenjal spremenljivki a in b, ki jih za računanje v konzoli ne potrebujemo, potrebujemo pa jih v IDE, če želimo napisati matematično funkcijo. Poglejmo si primer, kjer bomo uporabili več spremenljivk.

float

Vrne število s plavajočo vejico (decimalno število), sestavljeno iz številke ali niza X. Če je argument niz, mora vsebovati decimalno številko. Ta znak je po izbiri lahko plus ali minus. Znak + nima nobenega vpliva na vrednost. Argument je lahko tudi niz, ki predstavlja NaN (Not a Number) vrednost. Lahko tudi pozitivno ali negativno neskončnost. Natančneje, vnos mora biti skladen z naslednjimi enačbami.

sign [znak] ::='+'|'-'
infinity [neskončnost] ::='Infinity'|'inf'
NaN ::='nan'
numeric_number [številčna vrednost] ::=floatnumber|Infinity|nan
numeric_string [številčni niz] ::=[sign] numeric_value

Funkcija float() pretvori vpisano vrednost v decimalno število.

    Sintaksa:
    float(vrednost)

complex

Funkcija complex() vrne kompleksno število, z določitvijo realnega in namišljenega števila.

    Sintaksa:
    complex(resnično, namišljeno)

Resnično število predstavlja dejanski del kompleksnega števila, ki je privzeto 0. Realno število je lahko tudi niz, na primer "11+73j", v takšnem primeru drugi parameter izpustimo. Namišljeno število je neobvezno, in je število, ki predstavlja namišljeni del kompleksnega števila. Privzeto je 0.

pretvarjanje števil

Pretvarjamo lahko iz ene vrste v drugo, z metodami int(), float() in complex()

naključna števila

Python nima funkcije random() za ustvarjanje naključnih števil, ima pa vgrajen modul, imenovan random, ki se lahko uporablja za izdelavo naključnih števil.