ORDER BY

Ključna beseda ORDER BY se uporablja za razvrščanje niza rezultatov v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu. Privzeto razvrsti zapise v naraščajočem vrstnem redu, če pa želimo zapise razvrstiti v padajočem vrstnem redu, uporabimo besedo DESC.

  SELECT * FROM stranke ORDER BY id
ORDER BY 1
ORDER BY 2
  SELECT * FROM stranke ORDER BY id DESC
ORDER BY 3
ORDER BY 4

Naslednji stavek bo izbral vsa imena iz tabele stranke, razvrščeni bodo po priimkih. Pomeni, da jih bo razvrstil po stolpcu ime, ča bi pa slučajno bili podvojeni (kar v naši tabeli ni), bi jih razvrstil po priimkih.

  SELECT * FROM stranke ORDER BY ime, priimek
ORDER BY 5
ORDER BY 6

Naslednji primer bo prikazal stranke iz tabele stranke razvrščene naraščajoče po priimku, in padajoče po mestu.

  SELECT * FROM stranke ORDER BY priimek ASC, mesto DESC
ORDER BY 7
ORDER BY 8

INSERT INTO

Stavek INSERT INTO se uporablja za vstavljanje novih podatkov v tabelo. V našem primeru bomo vstavili pod ime: Peter, priimek: Klepec, naslov: Petrova ulica 29, mesto: Petrovci in pošta: 3919.

  INSERT INTO stranke (ime, priimek, naslov, mesto, posta) VALUES ('Peter', 'Klepec', 'Petrova ulica 29', 'Petrovci', 3919)
INSERT INTO 1
INSERT INTO 2
INSERT INTO 3

Prav tako je mogoče podatke dodati samo v določene stolpce. Za primer dodajmo samo ime in priimek.

  INSERT INTO stranke (ime, priimek) VALUES ('Borut', 'Bukovnik')
INSERT INTO 4
INSERT INTO 5
INSERT INTO 6

NULL vrednosti

NULL vrednost je polje brez vrednosti. Če je polje v tabeli neobvezno, je mogoče vstaviti zapis ali posodobiti zapis, ne da bi temu polju dodali vrednost. To polje bo potem shranjeno z NULL vrednostjo. NULL vrednost je drugačna vrednost kot ničelna, ali tista, ki vsebuje presledke. NULL vrednost je tista vrednost, ki je med ustvarjanjem zapisa ostala prazna. Vrednosti NULL ni mogoče preizkusiti s primerjalnimi operatorji kot so =, < ali <>. Namesto tega bomo v primerih uporabili operatorja IS NULL in IS NOT NULL.

Operater IS NULL se uporablja za preverjanje praznih vrednosti (vrednosti NULL). V naslednjem primeru bomo preverili celotno tabelo, z vrednostjo ime=NULL. Če iščemo vrednosti NULL, je vedno treba uporabiti operater IS NULL.

  SELECT * FROM stranke WHERE ime IS NULL
NULL vrednosti 1
NULL vrednosti 2

Operater IS NOT NULL se uporablja za preverjanje vrednosti, ki niso prazne, to so NOT NULL vrednosti. V naslednjem primeru bo SQL navedel vse stranke z vrednostjo v polju ime.

  SELECT * FROM stranke WHERE ime IS NOT NULL
NULL vrednosti 3
NULL vrednosti 4

UPDATE

UPDATE stavek se uporablja za spreminjanje obstoječih zapisov v tabeli. Pri posodabljanju podatkov moramo biti previdni, potrebno je upoštevati člen WHERE v stavku UPDATE. Klavzula WHERE določa kateri zapis je potrebno posodobiti. Če WHERE izpustimo, bodo vsi zapisi v tabeli posodobljeni. V primeru bomo posodobili zadnjo vrstico, ki smo jo dodali, to je Borut pod imenom, in Bukovnik pod priimkom. Poleg tega bomo posodobili še naslov, mesto in pošto, ki sta sedaj prazna.

  UPDATE stranke SET ime='Tanja', priimek='Makoter', naslov='Makoterjeva ulica 23', mesto='Markovci', posta=2945 WHERE id=12
UPDATE 1
UPDATE 2
UPDATE 3

DELETE

Stavek DELETE se uporablja za izbris obstoječega zapisa v tabeli. Stvar je podobna kot pri stavku UPDATE, uporabljati moramo člen WHERE, ker drugače izbrišemo celotno tabelo!

  DELETE FROM stranke WHERE id=10
DELETE 1
DELETE 2
DELETE 3
DELETE 4

Če pa želimo izbrisati vse zapiske v tabeli, to storimo z ukazom

  DELETE FROM stranke

LIMIT

Klavzula LIMIT se uporablja za določitev števila zapisov, ki jih je potrebno vrniti. Uporabna je pri velikih tabelah z več sto zapisih. Vemo pa, da vrnitev večjega števila zapisov lahko vpliva na zmogljivost.

  SELECT * FROM stranke LIMIT 5
LIMIT 1
LIMIT 2

V klavzuli LIMIT lahko uporabimo tudi WHERE s katerim določimo vrednost, ki je skupna določenim strankam, in bo prikazal samo tiste. Recimo, da živijo v istem mestu, ali imajo enako poštno številko. V primeru DELETE smo izbrisali id=10, zato sem za ta primer dodal nov zapis, in za priimek sem izbral Kranjski zato, da si lahko ogledamo ta primer.

  SELECT * FROM stranke WHERE priimek='Kranjski'
LIMIT 3
LIMIT 4

MIN, MAX

Funkcija MIN() vrne najmanjšo vrednost izbranega stolpca.

  SELECT MIN(posta) AS minVrednost FROM stranke
MIN, MAX 1
MIN, MAX 2

Funkcija MAX() vrne najvišjo vrenost izbranega stolpca.

  SELECT MAX(posta) AS maxVrednost FROM stranke
MIN, MAX 3
MIN, MAX 4

COUNT

Funkcija COUNT() vrne število vrstic, ki se ujemajo z določenim kriterijem.

  SELECT COUNT(posta) FROM stranke
COUNT 1
COUNT 2

AVG

Funkcija AVG() vrne povprečno vrednost številskega stolpca.

  SELECT AVG(posta) FROM stranke
AVG 1
AVG 2

SUM

Funkcija SUM() vrne skupno vsoto številskega stolpca.

  SELECT SUM(posta) FROM stranke
SUM 1
SUM 2
1 2 3 4 5